Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
10
-09-2008

Historia Kliniki

Okres krystalizacji zespołu kardiochirurgii dziecięcej oraz jego bazy materialnej

W 1975 roku do zespołu kardiochirurgicznego dołączył lek.med. Wojciech Rohde, który uprzednio pracował w Ośrodku Chirurgii Torakalnej prof. dr hab. Lorkiewicza. W tym czasie dr med. Marek Orkiszewski zrezygnował z działalności kardiochirurgicznej i zajął się chirurgią noworodka. W 1977 roku do zespołu kardiochirurgicznego dołączył lek.med. Michał Wojtalik. Dr W. Rohde i dr M. Wojtalik po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii dziecięcej otworzyli specjalizację z kardiochirurgii i stali się stałą, nierotacyjną kadrą zespołu kardiochirurgicznego.
W 1979 roku nagle, przedwcześnie zmarł prof. dr hab. med. Mieczysław Wójtowicz, jego menagerskie zacięcie, a także zdolności przewidywania przyszłych trendów rozwojowych w chirurgii dziecięcej, zaowocowały szybkim rozwojem kadry medycznej, oraz przeprowadzaniem pionierskich zabiegów operacyjnych na przewodzie pokarmowym, układzie krążenia i oddechowym, układzie dokrewnym i moczowo-płciowym.
W krótkim okresie kierowania Kliniką Chirurgii Dziecięcej prof. dr hab. Mieczysław Wójtowicz był promotorem i patronem 7 prac doktorskich ( Bogdan Szelągowicz 1973, Andrzej Jankowski 1974, Michał Rólski 1976, Jacek Ratajski 1976, Marek Orkiszewski 1977, Irena Weychan-Sztuba 1978, Hanna Paszkowska 1979) oraz jednej pracy habilitacyjnej (doc. dr med. Olgierd Sarrazin).
Po śmierci prof. M. Wójtowicza kierownictwo kliniki objął doc. dr hab. Olgierd Sarrazin. Równocześnie Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Roman Góral, powołał dr med. B. Szelągowicza na kierownika 18 łóżkowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej będącego nadal częścią Kliniki Chirurgii Dziecięcej I.P.A.M. w Poznaniu, której liczbę łóżek zwiększono do 55. Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01.06.1979 r. dr med. B. Szelągowicz, został powołany na członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w Dziedzinie Kardiologii. W tym czasie dzięki staraniom dyrektora Instytutu Pediatrii prof. dr hab. M. Walczaka i dyrektora PSK – 5 dr med. J. Alkiewicza, rozpoczęto budowę pawilonu przy ul. Szpitalnej.
Po zakończeniu budowy, w nowym pawilonie umieszczono III Klinikę Chorób Dzieci kierowaną przez prof.dr hab.med. Mieczysława Walczaka, oraz przeniesiono Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej kierowaną przez prof. dr hab.med. Andrzeja Soboczyńskiego. Trzecie piętro, w głównym budynku szpitala, po Klinice Otolaryngologii przekazano Klinice Chirurgii Dziecięcej zwiększając liczbę łóżek o 100% i pozyskując 1 salę operacyjną. Łączna ilość sal operacyjnych wzrosła do trzech. Doc.dr hab.med. Olgierd Sarrazin był promotorem pracy doktorskiej Krzysztofa Strzyżewskiego, który następnie opuścił zespół kardiochirurgiczny i zajął się neurochirurgią. W okresie tym obronił pracę habilitacyjną dr med. Wacław Zieliński. Doc.dr hab.med. Olgierd Sarrazin objął w 1981 roku kierownictwo Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Krótki okres kierowania Kliniką Chirurgii Dziecięcej I.P.A.M. w Poznaniu przez doc. O. Sarrazina przypadł w trudnym okresie stanu wojennego.