Nasze Serce

© Wojciech Mrówczyński
i
Piotr Ładziński
15
-12-2015

Powikłania pooperacyjne

Powikłania pooperacyjne:

a) powikłania związane z raną operacyjną
- ciężkie krwawienia pooperacyjne
- zakażenie rany powierzchowne
- zakażenie rany głębokie
- niestabilność mostka
- przepukliny klatki piersiowej
- płyn w worku osierdziowym
- płyn w opłucnej
- powietrze w opłucnej – tzw. odma

b) powikłania związane z użyciem krążenia pozaustrojowego:
- niedokrwistość - anemia
- spadek liczby płytek krwi
- zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC)
- zatory naczyń wszystkich organów
- niszczenie krwinek czerwonych
- zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej
- niewydolność wielonarządowa

c) związane z sercem - wynikające m.in. z jego zatrzymania podczas operacji:
- zawał serca
- zatrzymanie krążenia
- niewydolność serca i krążenia
- zaburzenia rytmu serca

d) związane z układem oddechowym:
- nadciśnienie płucne
- zapalenie płuc
- zespół zaburzeń oddychania

e) związane z układem nerwowym – jako następstwo zastosowania krążenia pozaustrojowego i zatrzymania krążenia w głębokiej hypotermii:
- śpiączka
- padaczka
- niedowłady i porażenia kończyn
- inne zespoły neurologiczne

f) zakaźne:
- posocznica (sepsa)
- infekcyjne zapalenie wsierdzia
- zakażenia innych narządów

g) powikłania związane z układem pokarmowym:
- krwawienie z przewodu pokarmowego
- płyn w jamie brzusznej
- u noworodków – martwicze zapalenie jelit (NEC)

h) niewydolności innych narządów i układów wtórne do niewydolności serca – niewydolność wielonarządowa

[Home] [O Klinice] [Historia] [Dla Rodziców] [Lokalizacja Kliniki] [Hotel] [Budowa serca] [Wady serca] [Następstwa wad] [Operacja wady serca] [Do pobrania] [Nasze Serce] [Prace Naukowe] [Dla Studentów] [Linki]